Jump to content

Wpisy do statutu


Maxell

Recommended Posts

Myslę, że nie byłoby źle, aby w statucie Fundacji znalazł sie zapis o nadawaniu przez naszą JC certyfikatów dla wyrobów wykonanych tradycyjnie.

Byłoby to niezłe źródło dochodu dla Fundacji, a sprawa do załatwienia z resortem rolnictwa.

Tadeusz wklej tutaj projekt JC, jaki przysłał Ci nasz użytkownik.

„Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein

Link to comment
Share on other sites

Myslę, że nie byłoby źle, aby w statucie Fundacji znalazł sie zapis o nadawaniu przez naszą JC certyfikatów dla wyrobów wykonanych tradycyjnie.

Prze-ca Prezes już dodał ten punkcik jako dodatkowy :lol:

Wklejam wstępny projekt JC /opracowany przez kol. mazurzak/ który jeszcze musi być dopracowany :lol:

Koncepcje sposobu, trybu i wymogów, jakie muszą być spełnione dla przyznawania certyfikatu "Wyrobu wykonanego tradycyjnie"

 

I. Powołanie jednostki do wydawania certyfikatów - Jednostka Certyfikacyjna (JC)

Kandydatów na członków JC typuje WB na forum. Zgłoszenie kandydatów zostaje zamknięte na 30 dni przed datą WZ. WZ musi być ogłoszone jawnie na stronie WWW.wedlinydomowe.pl (i SDM) oraz forum co najmniej na dwa miesiące przed zebraniem. W WZ i głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie WB.

Kandydat, w momencie zgłoszenia, musi być członkiem WB przynajmniej 12 miesięcy.

W trakcie WZ uczestnicy typują trzyosobową komisję skrutacyjną, która będzie czuwała nad prawidłowością wyborów.

Uczestnicy WZ w głosowaniu jawnym powołują siedmiu członków Jednostki Certyfikacyjnej (JC).

Nieobecni nie mogą przekazać swojego głosu obecnym.

Każdy uczestnik głosowania może głosować na maksymalnie trzech kandydatów. Xxx Jeżeli ta sama ilość głosów dla 7 i 8 kandydata dogrywka pomiędzy nimi dwoma. Kto dostanie więcej zostaje członkiem. xxx

Mandat członka JC ważny jest 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy mandat wygasa.

Członek może sam zrezygnować z pełnionej funkcji bez podania przyczyny.

Odwołać członka może większością bezwzględną JC z publicznym podaniem przyczyny. Przyczyna może być niestosowanie się do regulaminu WB lub przyczyna zdrowotna uniemożliwiająca pełnienie funkcji.

Członkowie JC pośród siebie wybierają przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

Przewodniczący wskazuje terminy spotkań oraz odpowiada za organizację pracy JC.

Przewodniczący może przekazać na czas określony swoje kompetencje jednemu z zastępców. Przekazanie musi być w formie pisemnej.

Trzeba określić, na jakich zasadach sie powołuje i odwołuje członków. Kiedy wygasa mandat samoistnie, jeśli sie nie podejmie innych kroków. Ilu będzie członków? Etc

 

Ia. Zakres działania JC

Jednostka ma uprawnienia nadawania i odbierania certyfikatów. Certyfikat przyznaje się zwykłą większością głosów obecnych członków JC. Terminy spotkań JC przewodniczący ogłasza stosownie do potrzeb z miesięcznym wyprzedzeniem. W głosowaniach gdzie wystąpi równa ilość głosów przewagę ma strona w której jest przewodniczący.

 

II. Zasady zgłoszenia towarów/firm do JC

Towar zgłasza strona zainteresowana.

Zgłoszenie towaru potrzebne jest do przedstawienia JC do zajęcia się sprawa. W zgłoszeniu powinno być zawarte, jaki produkt/firmę chcemy certyfikować.

III. Wymagania, jakie powinny spełniać wyroby dla uzyskania przez dostawcę

 

Posiadanie branżowych lub/i wymaganych prawem świadectw

Legalizacyjnych dla danej grupy branżowej (i mam tu na myśli sanepid itp., itd.)

 

Oświadczenie ubiegającego ze produkt wytworzony jest metoda tradycyjna ....

 

Estetyka i jakość wykonania (sprawdzana organoleptycznie przez JC)

 

Ukończenie przynajmniej dwóch kursów w SDM.

 

Ważne!!! Jednostka ubiegająca się o certyfikat musi być członkiem WB na zasadach zawartych w pkt. x statutu. !!! (To wydaje mi sie ze może być ważnym punktem, bo zwykłym członkiem można być np. bezpłatnie a jeśli się ma chęć na certyfikat to trzeba spełnić pkt. x, który mówi, że wymagana jest wpłata w wysokości ...PLN.)

 

Przy zgłoszeniu produktów do certyfikacji liczy się kolejność zgłoszeń.

 

JC zastrzega sobie prawo odmówienia certyfikacji produktu bez podania przyczyn.

 

Produkt należy dostarczyć do siedziby JC lub zorganizować na koszt na zasadach przedstawionych przez członka JC

Producenta/dystrybutor zobowiązuje się do prezentacji swoich wyrobów przed JC.

 

 

IV. Nadanie, Wygaśniecie, cofniecie certyfikatu

1. Certyfikat nadawany jest przez JC WB na czas określony - 12 miesięcy.

Data ważności certyfikatu jest określona w dokumencie nadania.

 

Certyfikat może być nadany imiennie, dla określonego produktu lub dla całej gamy wyrobów zakładu.

 

Producent po otrzymaniu certyfikatu zobowiązuje się do umieszczenia logo WB i SDM na certyfikowanych produktach. Jeśli firma dostała certyfikat na całą produkcję logo powinno być umieszczone obok znaku firmy.

 

Od daty nadania certyfikatu zakład zgadza sie na 2 kontrole i pokrywa ich koszt. Kontrola obejmuje analizę procesu produkcyjnego wyrobu, dla którego został nadany certyfikat.

Chęć przedłużenia certyfikatu należy zgłosić i przedstawić stosowne dokumenty na 2 miesiące przed wygaśnięciem.

 

2. Certyfikat wygasa po 12 miesiącach od daty nadania certyfikatu

 

3. Cofniecie Certyfikatu

JC zastrzega cofnięcia certyfikatu. Wymagane jest wtedy podanie przyczyn(y).

Po cofnięciu certyfikatu można o niego ubiegać się ponownie po upływie przynajmniej 12 miesięcy

 

V. Inne

Link to comment
Share on other sites

To jest regulamin JC. Mnie chodziło by w statucie Fundacji został zawarty punkt mówiący o certyfikacji i taki punkt dopisałem jako propozycję.

„Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein

Link to comment
Share on other sites

Myślę że inne warunki powinna mieć osoba fizyczna (zadymiacz) a inne firma/zakład która chce lub będzie wprowadzała produkt zgodny z naszymi przepisami do obrotu.

Taką certyfikację należy wprowadzić zgodnie z standardami ISO, to poukłada wszystko i będzie jaśniejsza procedura uzyskania takiego certyfikatu.

 

Zastanawiam się nad czasem trwania takiej certyfikacji.

Może dawać bezterminowo o ile (nie ma zmian w recepturze) a prowadzić kontrolę zgodności z recepturą.

Dla zakładów trzeba, aby produkt był bezpieczny (zrobić pełne badania organoleptyczne, mikrobiologiczne, chemiczne).

 

Wiecie coś takiego już jest. Strategia identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych opiera się w głównej mierze na prowadzeniu Listy Produktów Tradycyjnych, i chyba oto nam chodzi.

 

Może zgodnie z Ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, do działań związanych z prowadzeniem Listy Produktów Tradycyjnych zobowiązani są Marszałkowie Województw i tutaj zastanowilbym się o randze takiej certyfikacji.

 

Marszałkowie przyjmują i oceniają wnioski o wpisy produktów na Listę oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będący odpowiedzialnym za koordynację działań i realizację celów opisanych w Strategii Identyfikacji i Promocji Produktów Tradycyjnych.

 

Tutaj bylibyśmy tymi decydentami tylko jakiej kategorii? Własnej czy identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych?

 

[ Dodano: Sro 17 Lut, 2010 14:41 ]

 

 

 

Wniosek

 

 

 

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOKONANIE KONTROLI ZGODNOŚCI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTU REGIONALNEGO LUB TRADYCYJNEGO

ZE SPECYFIKACJĄ

Zasady podstawowe:

1. Kontrola zgodności procesu produkcji produktu posiadającego dokonywana jest na wniosek producenta w zakresie wynikającym ze specyfikacji produktu.

2. Wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli dostępny jest w Fundacja Rzecz Kontynuacji Tradycji Polskiego Masarstwa ,,WĘDZARNICZA BRAĆ" oraz na stronie internetowej.

3. Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją, może dotyczyć wyłącznie jednego produktu wytwarzanego przez jednego producenta.

4. Wypełniony wniosek z podpisem wnioskodawcy należy przekazać (przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście) do właściwego miejscowo Fundacji Rzecz Kontynuacji Tradycji Polskiego Masarstwa ,,WĘDZARNICZA BRAĆ"

5. W przypadku gdy wniosek przesyłany jest faksem lub pocztą elektroniczną, należy jednocześnie dostarczyć oryginał z podpisem do właściwego miejscowo FRKTPM (przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście).

6. Przekazany do FRKTPM wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym.

W przypadku stwierdzenia, że wniosek wypełniony jest nieprawidłowo (brak danych, brak podpisu, wniosek nieczytelny), producent zostanie poinformowany o stwierdzonych brakach

i konieczności ponownego złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

7. Pełne koszty kontroli ponosi producent. Koszty liczone są zgodnie z tabelą opłat w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych.

8. Jeżeli producent zamierza wycofać wniosek o przeprowadzenie kontroli musi powiadomić o tym na piśmie

W przypadku gdy, czynności kontrolne zostały już rozpoczęte, producent zostanie obciążony kosztami kontroli, w wysokości wynikającej z dotychczas przeprowadzonych czynności.

 

 

 

Zasady wypełniania wniosku:

1. Wniosek należy wypełnić długopisem czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń

i poprawek lub na komputerze. Szare pola są nieobowiązkowe do wypełnienia.

2. Wnioskując o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji produktu ze specyfikacją należy wpisać znak "X" w odpowiednim polu, według przykładu podanego poniżej.

3. Numer REGON należy wpisać, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (pkt 3).

4. Numer identyfikacji podatkowej NIP należy wpisać w sposób ciągły (bez odstępów i myślników) (pkt 4).

5. W przypadku, gdy poszczególne etapy produkcji (np. przygotowanie surowców, przetwarzanie, obróbka termiczna, wędzenie, dojrzewanie, pakowanie) przebiegają w różnych miejscach, należy podać adres każdego miejsca produkcji / zakładu produkcyjnego, gdzie odbywa się wytwarzanie produktu. Jeżeli wszystkie etapy produkcji odbywają się w tym samym miejscu, w kolumnie etap produkcji należy wpisać "wszystkie etapy" i podać wymagane dane (pkt 8).

6. We wniosku należy wpisać przybliżoną wielkość produkcji, podając jednostki miary

(w kg/litrach/sztukach), która zostanie wyprodukowana w ciągu jednego roku (pkt 9).

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego,

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Kolego Zemat, abysmy cos w tej materii osiągnęli, to musimy zupełnie odwrócić przedstawiona przez Ciebie strategię. :grin:

My bronimy małych zakładów, a przede wszystkim pomagamy klientom. I w tym kierunku należy ruszać. Zero wiązania się z molochami i Instytutami. Przecież efekty ich działań widać na codzień w sklepach mięsnych. :grin: Poza tym, jaki my z tego będziemy mieli korzyści?

Skupmy się na nadawaniu certyfikatów produktom, które zostaną wytworzone wg starych i sprawdzonych receptur. Robią je niestety, jedynie małe zakładziki. Klient chcąc zakupic towar, na pewno skusi się na produkt oznaczony certyfikatem Fundacji WB, odrzucając przemysłówkę. Będzie to troche trwało, ale na pewno przyniesie efekty. W końcu my także jesteśmy klientami. :grin: Małe zakładziki czując temat, będą ustawiały się w kolejce.

Wydawanie certyfikatów na produkty wykonane przez członków WB dla swoich potrzeb, mija się z celem, gdyz produkt ten nigdy nie wejdzie do obrotu. Oczywiście na stronie na pewno będziemy je w jakiś sposób wyrózniali.

„Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein

Link to comment
Share on other sites

to czysto teoretyczna koncepcja ;)

Zdaje sobie sprawę że teraz trzeba podjąć się regulacji papierkowej dla tych ludzi, zakładów

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego,

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.

Link to comment
Share on other sites

Dlaczego teoretyczna? Czytałeś wpis do statutu o Kapitule? Jedna z osób z forum juz przygotowała wstępnie zarys regulaminu. Teraz tylko należy go podesłać prawnikom i do roboty. :grin:

Przedstawiciele małych zakłądów, kiedy wyczuja "blusa" sami się zgłoszą. Pisze o tych myslących. :grin:

„Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein

Link to comment
Share on other sites

Dlaczego teoretyczna?

bo do puki nie ruszy praca nad tym to narazie to czysta teoria, Aby ktoś mógł się zgłosić to muszą być jasne zasady.

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego,

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.

Link to comment
Share on other sites

Zasady są już opracowane i "jadą" do prawników "na konsultacje". :grin:

„Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi” A. Einstein

Link to comment
Share on other sites

a mogę poczytać?

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego,

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.